Polityka prywatności i ochrona danych osobowych - Develogic
1802
page-template-default,page,page-id-1802,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1400,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI
(dalej: „Polityka”)

I. Informacje ogólne

Właściciel Serwisu
Właścicielem oraz operatorem Serwisu jest Spółka Develogic S.A. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Bastionowa 19,61-663 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400896; NIP: 8971731779; REGON: 020562490; o kapitale zakładowym wynoszącym: 490.000,00 zł wpłaconym w całości.

Cel Serwisu

Serwis develogic.pl prowadzony jest w celu przedstawienia informacji o ofercie handlowej Develogic S.A. oraz w celach kontaktowych.

II. Przetwarzanie danych osobowych

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Develogic S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bastionowa 19, 61-663 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400896; NIP: 8971731779; REGON: 020562490; o kapitale zakładowym wynoszącym: 490.000,00 zł wpłaconym w całości;
2) Z Administratorem można kontaktować się pod adresem ul. Bastionowa 19, 61 – 663 Poznań lub przez e-mail: biuro@develogic.pl
3) Przetwarzanie danych osobowy Użytkowników Serwisu obejmuje w szczególności następujące kategorie danych osobowych:
a) Imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
c) numer telefonu;
4) Dane osobowe osób, które zostały udostępnione Administratorowi przez Kontrahenta są przetwarzane zgodnie z RODO. Podstawą prawną przetwarzania jest:
a) zgoda osoby, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
b) prawnie uzasadniona ochrona interesów Develogic S.A., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
c) Podjęcie działań na Państwa żądania przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

5) Sposób, cele oraz okres przetwarzania danych zostały opisane w Tabeli nr 1 poniżej:

Tabela 1 Cele przetwarzania danych osobowych

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Odpowiedź na pytanie zwarte w formularzu kontaktowym art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu wniesienia sprzeciwu
2 Korzystanie z dostępnych technologii umożliwiających analizę aktywności w sieci Internet (na podstawie plików Cookie’s) art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu wniesienia sprzeciwu
3 Kontakt w celu uzgodnienia terminu i miejsca prezentacji demonstracyjnej wersji oprogramowania Develogic S.A. art. 6 ust. 1 lit. a RODO Do czasu cofnięcia zgody
4 Przesyłanie materiałów marketingowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO Do czasu cofnięcia zgody
5 Podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (w tym dla potrzeb rekrutacji prowadzonej przez Develogic S.A.) art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres 12 miesięcy od dnia otrzymania danych
6 Dochodzenie roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu przedawnienia roszczeń

6) Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością Develogic S.A.;
b) podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Develogic S.A., w tym usługi hostingowe;
c) podmioty konsultingowe, audytowe i doradcze.
7) Z uwagi na to, że Develogic S.A. może korzystać z usług innych dostawców, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Develogic S.A. a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
8) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:
a) prawo dostępu do treści swoich danych;
b) prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Państwa dane znajdujące się w posiadaniu Administratora są niedokładne lub niekompletne;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;
e) prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Państwa dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
f) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl
9) Państwa dana osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.